Skip to content

Mười bước cơ bản để tiến hành một nghiên cứu khoa học xã hội (Ten steps in sociological investigation)

May 28, 2011

Khoa học xã hội quan tâm tới xã hội hiện thực: tức là gắng tìm hiểu, phản ánh xem xã hội hiện thực đang vận hành như thế nào và tại sao lại có sự vận hành như vậy. Khoa học xã hội cũng góp phần cung cấp một dự đoán (một cách tương đối) rằng với cách vận hành xã hội như vậy, liệu tương lai của xã hội sẽ ra sao.
Khoa học xã hội vì thế, thường không giải quyết được vấn đề thuộc về lĩnh vực triết học xã hội đó là: một xã hội lý tưởng là xã hội như thế nào (hoặc nên là xã hội như thế nào).
Nói cách khác, khoa học xã hội quan tâm tới các câu hỏi thực chứng (positive/descriptive questions) hơn là các câu hỏi mang tính chuẩn tắc (normative questions). Nhà khoa học xã hội, vì thế, là nhà quan sát và tìm hiểu/phản ánh xã hội.
Do giới hạn của nhận thức, các nhà khoa học xã hội thường có cách đánh giá, nhìn nhận khác nhau về một hiện tượng xã hội (chẳng hạn khác nhau về việc đánh giá, đo lường, tiên lượng hiện tượng cũng như khác nhau trong đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng, những ngụ ý, ẩn ý của một hiện tượng). Tuy nhiên, họ khá thống nhất ở việc tin rằng, các câu hỏi thực chứng, có thể trả lời được dưới dạng chân lý đúng/sai (khách quan) bằng các dữ liệu, bằng chứng, sự kiện hiện thực.
Các vấn đề thuộc về chuẩn tắc, giá trị, giữa các khà khoa học xã hội thường không có cách nhìn nhận giống nhau.
Theo các nhà khoa học xã hội đương đại, một dự án nghiên cứu khoa học xã hội thường phải trải qua một quy trình 10 bước như sau:
1. Chọn chủ đề nghiên cứu (what is your topic?)
2. Đánh giá tình hình nghiên cứu (literature review: what have others already learned?)
3. Làm rõ vấn đề nghiên cứu (what, exactly, are your questions?)
4. Xác định nguồn lực, điều kiện cho việc nghiên cứu (what will you need to carry out research?)
5. Lưu ý tới khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu (are there ethical concerns?)
6. Xác định phương pháp nghiên cứu (What method will you use?)
7. Thu thập dữ liệu/bằng chứng từ hoạt động nghiên cứu (how will you record the data?)
8. Giải mã dữ liệu (xây dựng lý thuyết): (What do the data tell you?)
9. Kết luận: (What are your conclusions?) và chuẩn bị báo cáo kết quả nghiên cứu
10. Sẻ chia những tri thức mới đã phát hiện được (how can you share what you’ve learned?)
Nguồn: John J. Macionis and Linda M. Gerber, Sociology, 6th Canadian Ed., (Toronto: Pearson Prentice, 2008) at 49-51.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: